Mental

RBK kontakt:
Lena Ferm Tfn: 070-5121677, Kicki Österberg

Mail: mental@roslagensbk.se

AVGIFTER För MH 600:-  MT 600:- Exteriörbeskrivning 150:-

Är du nyfiken på hur det går till och vill komma och titta?
Kontakta någon av de ansvariga ovan.

En av SBKs uppgifter är att främja en målinriktad och rationellt
bedriven avel av våra bruksraser. För säkerställande av ett gott
hundbestånd i de raser SBK har avelsansvar för används MH, mentalbeskrivning, hund,
som avkommebeskrivning av kullar och MT, korningens mentaltest.
Mentaltesterna innebär att man provar hunden i olika situationer
som för hunden kan innebära psykiska påfrestningar, men även
i lek och jaktlustsituationer. Proven avser att utröna hundens
mentala status och bruksegenskaper.

Vi anordnar ett antal korningar, MT och MH, på uppdrag av RBK:s aktiva uppfödare. Uppfödarens önskemål ska delges
kommittéansvarig senast 15 december året före.

Våra medlemmar kan beredas plats vid de MH som inte fulltecknas av uppfödare.

Anmälan och betalning sker enbart genom SBK-tävling.

Se länk till SBK ang. bestämmelser och regelverk.

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Regler%20f%C3%B6r%20MH%2020170101.pdf

 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Allm%C3%A4nna%20anvisningar%20MH%2020170101.pdf

 

NYHET! MH-figurantutbildning på klubben

Under mars månad kommer Hasse Öijerstedt att ha en MH-figurantutbildning på vår klubb.

Den inleds med en allmän mentalkurs som är teoretisk och ligger måndag 11/3 och Torsdag 14/3 kl 19.00

Denna kurs kan gås separat och riktar sig utöver till de som vill fortsätta med figurantutbildning, även till instruktörer,
uppfödare och intresserade aktiva hundägare.

Figurantutbildningen är Söndag 17/3 och Söndag 24/3 kl 9-15. Denna kurs riktar sig till dem som vill vara aktiva som
funktionärer på MH, eller som vill ta upp verksamheten igen efter längre frånvaro.

Välkomna med frågor och anmälan till lena.ferm@tele2.se. Senast 3/3.

 

Här är länken till detta: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/mentalbeskrivning-mh/utbildning-mentalitet/