Mental

RBK kontakt:
Lena Ferm Tfn: 070-5121677, Kicki Österberg

Mail: mental@roslagensbk.se

AVGIFTER För MH 600:-  MT 600:- Exteriörbeskrivning 150:-

Är du nyfiken på hur det går till och vill komma och titta?
Kontakta någon av de ansvariga ovan.

En av SBKs uppgifter är att främja en målinriktad och rationellt
bedriven avel av våra bruksraser. För säkerställande av ett gott
hundbestånd i de raser SBK har avelsansvar för används MH, mentalbeskrivning, hund,
som avkommebeskrivning av kullar och MT, korningens mentaltest.
Mentaltesterna innebär att man provar hunden i olika situationer
som för hunden kan innebära psykiska påfrestningar, men även
i lek och jaktlustsituationer. Proven avser att utröna hundens
mentala status och bruksegenskaper.

Vi anordnar ett antal korningar, MT och MH, på uppdrag av RBK:s aktiva uppfödare. Uppfödarens önskemål ska delges
kommittéansvarig senast 15 december året före.

Våra medlemmar kan beredas plats vid de MH som inte fulltecknas av uppfödare.

Anmälan och betalning sker enbart genom SBK-tävling.

Se länk till SBK ang. bestämmelser och regelverk.

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Regler%20f%C3%B6r%20MH%2020170101.pdf

 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Allm%C3%A4nna%20anvisningar%20MH%2020170101.pdf