Mental

En av SBKs uppgifter är att främja en målinriktad och rationellt bedriven avel av våra bruksraser. För säkerställande av ett gott hundbestånd i de raser SBK har avelsansvar för används MH, mentalbeskrivning, hund, som avkommebeskrivning av kullar och MT, korningens mentaltest.

Mentaltesterna innebär att man provar hunden i olika situationer som för hunden kan innebära psykiska påfrestningar, men även i lek och jaktlustsituationer. Proven avser att utröna hundens mentala status och bruksegenskaper. Vi anordnar ett antal korningar, MT och MH, på uppdrag av RBK:s aktiva uppfödare. Uppfödarens önskemål ska delges kommittéansvarig senast 15 december året före. Våra medlemmar kan beredas plats vid de MH som inte fulltecknas av uppfödare.

Anmälan och betalning sker enbart genom SBK-tävling.

Avgifter för MH 700:-  MT 700:- Exteriörbeskrivning 150:-